· Molibdè Mo ·


És l'únic element de la Segona sèrie de transició al qual es li ha reconegut la Seva essencialitat. El molibdè és Troba en la naturalesa mateixa en el rang de les Parts per Túria (ppm). És Troba en una 'acceptació important a l'aigua de mar en forma de molibdats (MoO42-), i Els essers vius podin absorbir fàcilment D'aquest manera.
El molibdè és Troba a l'anomenat cofactor de molibdè (com) en diferents oxotransferases, AMB la funció de transferir Atoms d'oxigen de l'aigua (H2O) alhora que és produeix la transferència de dos electrons. uns quants dels enzims QUE CONTENEN aqueste cofactor són la xantina oxidasa1 que oxida la xantina a àcid úric, la aldehid oxidasa que oxida aldehids, aixi com amines i sulfurs en el fetge, la sulfit oxidasa que oxida sulfits en el fetge, la nitrat reductasa, important en el cicle del nitrogen en les plantes